Viac info

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovných dní, v pracovnom čase.

Denný stacionár je služba s denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu nechať bez dozoru a nechcú ich umiestniť do Domova dôchodcov.

Hlavným cieľom tohto typu zariadenia je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované ambulantnou formou v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb pre cieľovú skupinu osôb.

V dennom stacionári je vytvorené harmonické, farebné a pozitívne prostredie, kde sa klienti cítia príjemne a bezpečne. Nájdu tu širšiu mieru socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí, stretávajú seberovných ľudí.

Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je spoločenstvo s inými dôchodcami a mladšími ľuďmi, prekonanie pocitu osamotenia a izolácie. Personál ich bude aktivizovať k činnosti a viesť k sebestačnosti.

Čo poskytujeme

  • ergo-terapeutické činnosti a aktivizačné programy
  • biblioterapiu
  • arteterapiu
  • muzikoterapiu
  • nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností
  • spoločenské podujatia
  • vychádzky
  • stravovanie
  • pohybové cvičenia
  • hygienický dohľad
  • priestory pre odpočinok
  • záujmové činnosti
  • prevádzková doba je od 7.30 do 15.30 hod.