Požičiavanie pomôcok
  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá je poskytovaná osobe odkázanej na používanie pomôcky na dohodnutý čas, nadlhšie po dobu zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia
  2. Nepriaznivý zdravotný stav v dôsledku úrazu, chirurgického zásahu, alebo ťažkej choroby oprávňuje odkázaného na požiadanie o poskytnutie zdravotnej pomôcky, na čas nevyhnutný na doliečenie, prípadne zaistenie zdravotnej pomôcky zo Sociálnej poisťovne na jej dlhodobé/doživotné používanie.
  3. Pomôcku je možné požičať aj na jeden deň, na cestu s nevládnym pacientom na vyšetrenie.
  4. Fyzické osoby, ktorým sa zapožičiavajú pomôcky, sú občania mesta Vráble.
  5. Podmienkou zapožičania pomôcky je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie pomôcky.
  6. Podmienky požičiavania pomôcky výšku úhradu za požičanie a spôsob úhrady upravuje Zmluva o zapožičaní pomôcky uzavretá medzi žiadateľom a SOCIETOU Vráble n. o.
  7. Úhrady za požičanie pomôcky sú uvedené v prílohe - Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok.