Požičiavanie pomôcok
  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá je poskytovaná osobe odkázanej na používanie pomôcky na dobu jedného mesiaca
  2. Nepriaznivý zdravotný stav v dôsledku úrazu, chirurgického zásahu, alebo ťažkej choroby oprávňuje odkázaného na požiadanie o poskytnutie zdravotnej pomôcky, na čas nevyhnutný na doliečenie, prípadne zaistenie zdravotnej pomôcky zo Sociálnej poisťovne na jej dlhodobé/doživotné používanie.
  3. Pomôcku je možné požičať aj na jeden deň, na cestu s nevládnym pacientom na vyšetrenie.
  4. Fyzické osoby, ktorým sa zapožičiavajú pomôcky, sú občania mesta Vráble a spádových obcí
  5. Podmienky požičiavania pomôcky výšku úhradu za požičanie a spôsob úhrady upravuje Zmluva o zapožičaní pomôcky uzavretá medzi žiadateľom a Societou Vráble n. o.
  6. Úhrady za požičanie pomôcky sú uvedené v prílohe - Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok.